Akarsu Yapıları
Akademik Kitaplar / 23 Temmuz 2018

Su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla yapılan mühendislik çalışmaları,tüm canlı hayatını etkilediğinden, ülkelerin kalkınmasında büyük önemesahiptir. Bu alandaki konuları farklı boyutlarda kapsamak üzere,üniversitelerimizin İnşaat Mühendisliği Lisans Programlarında; AkarsuYapıları, Su Yapıları, Hidroloji, Su Getirme ve Kanalizasyon, Sulama veKurutma, Su Kaynakları Mühendisliği ve Kıyı Mühendisliği adları altındaçeşitli dersler yer almaktadır. Akarsular, ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarsağlayan başlıca su kaynaklarını oluştururlar. Akarsuların kalkınma hedefleridoğrultusunda geliştirilmesinin sağlanması amacıyla inşaat mühendislerininhizmetine ihtiyaç vardır. Akarsu Yapıları adıyla hazırlanan bukitabın, iki yarıyıllık bir öğretim süreciyle, Akarsu Mühendisliğikapsamında karşılaşılacak problemlere ve ilgili yapıların mühendisliktasarımlarına belirli ölçülerde bilgi tabanı oluşturması umulmaktadır.

Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Kanıt Temelli Uygulama ve Politika Geliştirme
Akademik Kitaplar / 23 Temmuz 2018

Türkiye’de eğitim politikalarının gündemi, eğitime erişim imkânlarının artırılması, fiziki şartların iyileştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanması gibi konulardan eğitimin niteliği konusuna kaymaktadır. Bu yeni dönemde hangi eğitim politikalarının veya programlarının uygulanacağı tartışılmakta ve sistemin iyileştirilmesi gereken yönleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Makro düzeydeki tartışmalar birçok zaman kademeler arası geçiş, öğretim programları, öğretmenlerin mesleki gelişimi, yönetici atama, özel öğretimin teşvik edilmesi gibi konular etrafında şekillenmektedir. Bunlarla ilişkili olarak sınıf ve okul düzeyinde de, öğrenci merkezli öğrenme yöntemleri, sınavlara hazırlık, teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesi, okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi, rehberlik ve yönlendirme uygulamalarının iyileştirilmesi gibi konular tartışılmaktadır. Eğer soru eğitimin niteliğini artırmak için hangi eğitim politikaları veya programları uygulanmalı şeklinde sorulursa, burada zikredilenler verilebilecek en iyi cevaplar arasındadır. Oysa bundan daha önemli sorular sorulabilir: Hangi eğitim politikalarının uygulanacağına nasıl karar verebiliriz? Hangi politikanın veya programın daha etkili olduğuna dair yeteri kadar bilgiye sahip miyiz? Akademik başarının artırılmasında, olumlu bir disiplin ikliminin sağlanmasında, devamsızlığın ve akran baskısının önlenmesinde okul yöneticilerine hangi projenin hangi şartlar altında başarılı olduğunu karşılaştırmalı olarak nasıl sunarız? Etkililiği ispatlanmış öğretim yöntemlerinin ve ölçme değerlendirme etkinliklerinin geliştirilmesini nasıl destekleyebiliriz? Yalnızca Ülkemizde on binlerce, tüm dünyada milyonlarca eğitim araştırmasının ortaya koyduğu bilimsel bilgiyi uygulayıcılar için daha anlamlı bir hale nasıl getirebiliriz? Bu kitap baştan sona bu…

Kapitalizm, Devlet, Sağlık ve Türkiye
Ekonomi Kitapları / 24 Mayıs 2018

Sağlık alanında küresel ve ulusal dönüşümün hız kazandığı bir dönemde yazılan bu kitap, Ankara Üniversitesi SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında hazırlamış olduğum Kapitalist Devlette Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesindeki Dönüşüm: Türkiye Üzerine Bir Analiz başlıklı doktora tez çalışmasının gözden geçirilmiş ve bazı verilerinin güncellenmiş halidir. Çalışma, sağlık alanındaki dönüşüm olgusunu kapitalizm ve devlet kuramları bağlamında sermaye birikim süreci ekseninde somut verilerle ve bilgilerle analiz eden bir deneme niteliği taşımaktadır. Elinizdeki kitapta, Türkiye’de sağlık alanının dönüşümünde kapitalizmin mevcut izleğini ve olgusal etkilerini ön plana alan bir yaklaşım tercih edilmiştir. Günümüzde meta üretiminin bütünleyici bir parçasından öznesi konumuna gelen sağlık alanı, kapitalist sermaye birikim sürecinin gereklilikleri ile uyum içinde yeniden yapılandırılmaktadır. Buna bağlı olarak kitapta, Türkiye özelinde sağlık hizmetlerinin eskiden sermaye birikiminin önkoşullarını sağlamaya yönelik olduğu, ancak son 20-30 yılda sermaye birikiminin nesnesi haline geldiği savunulmaktadır. Dolayısıyla, sağlık sektörü reformunun sağlık ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinden daha fazlasını ifade ettiğine işaret edilmektedir. Sağlık alanının doğasını, bileşimini, düzenlenmesini ve rolünü daha iyi anlayabilmek için onun siyasi ve ekonomik bağlamının bir bütün olarak kavranması gerekmektedir. Böyle bir çabanın ürünü olan kitabımızda, modern devletin gelişiminden beri tarihsel olarak sağlık hizmetlerinin işlevleri nelerdir? Sağlık hizmetlerinin sunumu ve örgütlenmesi kapitalist üretim biçimi içinde nasıl ve hangi dinamiklere göre biçimlenmektedir? Bir…

Dezavantajlı Gruplar Üzerine Araştırmalar
Ekonomi Kitapları / 9 Mayıs 2018

Dezavantajlı gruplar, toplumda çoğu zaman ayrımcılığa uğra­yan ve özel olarak korunması gereken bireylerden oluşmakta­dır. Bu gruplar arasına kadınlar, çocuklar, yaşlılar, azınlıklar, engelliler, bağımlılar gibi gruplar girebilmektedir. Bu çalışma­da engelli gruplardan kadınlar, göçmenler, eski hükümlüler, roman vatandaşlar, mevsimlik tarım işçileri ve Avrupa’da ya­şayan Müslümanlar ele alınmıştır. Bu çalışmanın, dezavantajlı grupların anlaşılması ve sorunlarına çözümler getirilebilmesi için yol gösterici bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik
Eğitim Kitapları / 9 Mayıs 2018

Kitabımız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının; ya­pılacak yeterlilik sınavını oturumlarından Sermaye Piyasası Mevzuatına nasıl hazırla­nılması gerektiğini çözümlü sorular ile öğretirken, Sermaye Piyasası Mevzuatını daha akılda kalıcı şekilde öğretmek ve yapılacak yeterlilik sınavında Başarılı olmalarını sağlamak için hazırlanmıştır. Kitabımızın ilk bölümünde 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun tamamına ilişkin çıkması muhtemel sorular ve açıklamalı cevapları, ikinci bölümde 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na yönelik tebliğlere ilişkin sorular ve açıklamalı cevapları, üçüncü bölümünde de kısaltmalar ve tanımlara yer verilmiştir. Ayrıca kitabımız Yeminli Mali Müşavirlik sınavının Sermaye Piyasası Mevzuatı oturumuna ilişkin de kaynak kitap niteliğindedir.

Kendi Anlatımlarıyla Engellilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Ekonomi Kitapları / 8 Mayıs 2018

Bu kitabın, engellilerin anlaşılması ve sorunlarına çözümler ge­tirilebilmesi için yol gösterici bir kaynak olabileceği düşünülmekte­dir. Engellilerin doğrudan kendi ifadelerinin verilmesi, biraz da olsa duygularını anlayıp empati yapabilmek içindir. Çalışmada dezavantajlı gruplardan “engelliler” ele alınacaktır. Bu bağlamda, çalışmanın ilk kısmında Dünya ve Türkiye’deki engelliler hakkında bilgi verilecek. Daha sonra ise engellilere yö­nelik olan sosyal politikalardan bahsedilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, engellilerin bizzat kendi ifadelerine yer verilmiştir. Burada Türkiye’nin farklı illerinden ve değişik engellilik türlerine sahip 172 engelli bireyin hayat hikayeleri, sorunları, istek ve çözüm önerileri bulunmaktadır.

Çağdaş Okul Yönetimi Bazı Kuramsal Temeller
Genel , Genel Konulu Kitaplar / 8 Mayıs 2018

Bu kitapta kuram, yapı, süreç, mevzuat ve informal bazı boyutlar bakımından okul yönetimine ilişkin kuramsal temeller irdelenmiştir. Okul yönetimine ilişkin giriş niteliği taşıyan bu eserde okulun çağdaş bir sosyal yaşam alanı haline getirilmesinde okul yöneticileri, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar için önemli olabilecek konulara değinilmiştir. Okul yöneticileri ve okul yöneticiliğine hazırlananlar, öğretmenlik programlarında öğrenim gören lisans öğrencileri, eğitim bilimleri/eğitim yönetimi alanında lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenciler ile eğitim politika ve uygulamacıları, akademisyenler ve okul yönetimiyle ilgili diğer paydaşlar genel olarak bu eserin okuyucu kitlesini oluşturmaktadır. Ayrıca bu eser “Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi» dersinde yararlanılacak bir kaynak olma özelliği de göstermektedir. Elbette okul yönetimine ilişkin hem yurtiçi hem de yurt dışında çok fazla eser verilmiştir; her biri kendi çerçevesinde iyi bir okul yönetimi için gerekenleri irdelemiştir. Şunu unutmamak gerekir ki diğer disiplinlerde de olduğu gibi bir bilim alanı olan okul yönetimine ilişkin bir anlayış geliştirmek için tek bir eser yetmeyecektir. Ayrıca kitap, sadece bir bilgi edinme aracı değil aynı zamanda bir tartışma/tartıştırma aracıdır. Her okunan paragrafı, cümlesi bir düşünme, bir tartışma zemini demektir. Özellikle ders kitabı olarak kullanılacak yayınların haftalar boyunca derste sunulmasından ziyade zaman zaman soluk aldırması, kuramın ötesine giderek uygulamaya fırsat vermesi beklenir. Kitapta her bölümün sonunda…

Öğretmenlerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi
Eğitim Kitapları / 7 Mayıs 2018

Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri, hayatını sağlıklı olarak sürdürmesi ya da güncel deyim ile sağlıklı yaşamdır. Sağlıklı yaşam, yaşamın her anını değerlendirerek dolu dolu yaşamak, yorgunluk duymadan istekle çalışabilmek, gerçek anlamda dinlenebilmek, doğal yetenekleri geliştirebilmek, görünümde güzelliği kazanabilmek, bedensel dengeyi sağlayabilmek, özetle yaşam sevinci duyarak yaşamaktır. Teknolojinin gelişmesi fiziksel olarak yaptığımız birçok günlük işimizin bir takım araç gereçlerle yapılmasını sağlamıştır. Bunun sonucunda da boş zaman aktiviteleri için daha fazla zaman kazanmamıza yol açmıştır. Ama birçok insan hareketsiz yaşamayı yeğlemektedir. Her ne kadar insan bedeni hareket etmek ve zorlu fiziksel aktivitelere katılabilecek biçimde düzenlenmiş olsa da egzersiz, ortalama bir yaşam biçiminin günlük uğraşları arasında değildir. İnsan bedeni uzun süre yapması gereken hareketleri yapmadan yaşamını sürdüğünde sahip olduğu bazı fonksiyonel yeteneklerinin azalacağı ve fonksiyonel yetersizliklerinde birçok hastalığa kapı aralayacağı bilinmelidir. Yapmış olduğum bu çalışmada, öğretmenlerin fiziksel aktivite düzeylerini incelemeyi amaçladım. Çalışmalarımın her aşamasında beni yönlendiren, eğiten ve yardımcı olan çok değerli hocam, tez danışmanım sayın Prof. Dr. Erdal Zorba’ya, teşvik ve önerileri ile tecrübelerinden her alanda faydalandığım Yrd. Doç. Dr. Fatih Yenel ve Doç. Dr. Necip Fazıl Kishalı’ya, çalışmanın hazırlanması sürecinde sürekli desteğini hissettiğim çok değerli dostlarım Doç. Dr. Fatih Kıyıcı ve Doç. Dr. Uğur Abakay’a, veri toplama sürecinde desteklerini esirgemeyen…

Liberal ve Marksist Özgürlük Anlayışlarının Karşılaştırılması
Sosyoloji Kitapları / 29 Mart 2018

Özgürlük kadar yabanıl ve tekinsiz bir imgesellikle örülü pek az kavram ya da değer vardır. Birbiriyle kök­lü bir çelişki halinde olabilecek bir yığın değer ya da erek bu imgeselliğin etrafında ebedi bir tutarlılık görüntüsü al­tında birleşiverir. Özgürlüğü bu amorf ve ihatası güç imgesellikten kurtarmanın yegâne yolu, kendisini biteviye biçimlendiren ve içeriklendiren tarihsel muhtevayla bir­likte düşünmektir. Özgürlüğün “efsunkârlığını” büyü bo­zumuna uğratabilmek için özgürlük imgesini bulandıran tüm aşkın gönderimleri teklifsizce budamak gerekir. Yan­lış anlaşılmasın, özgürlüğün edebi ve estetik tasarımlarıy­la herhangi bir sorunumuz yok, ama toplumsal ve siyasal yaşamımıza can veren kurucu bir ilke olarak modern öz­gürlük fikriyle hesaplaşmak ise gayemiz; özgürlüğü, ede­bi gönderimlerin sonsuzluğa uzanan “özgür alegorisiyle” değil, tarihsel içeriğin ve eylemselliğin “özgürleştirici idi­ografisiyle” birlikte düşünmemiz gerekir.